FaceTicket | Fast-Track to Destination

รถมอม ชมเมืองเชียงใหม่

“รถมอม” รถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เป็นรถรางรูปแบบใหม่ขนาด 12 ที่นั่ง พาเที่ยวชมรอบเมืองเชียงใหม่โดยอาสาสมัครคนเมือง เล่าเรื่องราวเมืองเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบัน สามารถขึ้นและลงบริเวณจุดจอดทั้ง 19 จุดจอดได้ตลอดทั้งวัน ไม่จำกัดจำนวนรอบ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:45:00 - 17:50:00
Feature Photo of รถมอม ชมเมืองเชียงใหม่

รถมอม ชมเมืองเชียงใหม่

Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

การทดลองเดินรถไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่

บริษัทวิสาหกิจเชียงใหม่เพื่อสังคมหรือ CSE ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ เขียวชมเมืองซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มเขียวสวยหอมที่เป็นจิตอาสาคอยดูแลต้นไม้น้อยใหญ่ในเมือง เชียงใหม่ อยากให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวส่งต่อลูกหลานคนยุคถัดไป บางต้นเป็นต้นไม้โบราณ อายุกว่า 200 ปี กิ่งใบลำต้นได้รับความเสียหายจากการเวลา ต้องอาศัยหมอต้นไม้ หรือ รุกขกร เข้ามาดูแล เช่น ต้นยางใหญ่ที่เป็นไม้หมายเมือง และบางต้นเริ่มตายและกำลังจะหายไปทางกลุ่มก็เพาะกล้าใหม่เพื่อปลูกทดแทน และเพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการ จึงจัด การนำเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ ขึ้น นอกจาก นักท่องเที่ยวจะได้ชมเมืองเก่าเชียงใหม่แล้วยังเป็นโอกาสที่จะบอกเล่าความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นไม้ คน สังคม วัฒนธรรม และอนาคตที่ต้องการให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลก ดังนั้นเพื่อเกิดความยั่งยืนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริษัทเชียงใหม่วิสากิจเพื่อสังคม มีปณิธานทีจะมีส่วนในการช่วยดูแลบ้านเมือง เช่น กัน ประกอบกับมีความสนใจในระบบการขนส่งสาธารณะใน เขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานซึ่งนับวันจะเสื่อมโทรมไปตามกาลละเวลาและมลภาวะในเมือง จึงได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการ

 • โครงการทดลองเดินรถไฟฟ้าออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ตัวมอมซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานในแถบล้านนา จำนวนสี่คันในระยะเริ่มต้น ขนาด 12 ที่นั่ง เนื่องจากรถขนาดเล็กจึงไม่บดบังทัศนียภาพและน้ำหนักเบาจึงลดการสั่นสะเทือนที่จะมีผลต่อโบราณสถานที่มีอยู่จำนวนมาก มีความเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณคูเมือง และรถไฟฟ้าจะช่วยลดมลภาวะทั้งทางด้านควันเสีย เสียงดังและเป็นการใช้พลังงานสะอาด
 • นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการตั๋ว ซึ่งจะช่วยลด การใช้กระดาษเพิ่ม เป็นการเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพให้แก่การเดินรถสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น แอพลิเคชั่นเฟสทิกเก็ต แอพลิเคชั่น แสดงการ ติดตามรถ เพื่อทราบระยะและเวลาที่รถจะมาถึง แอพลิเคชั่นแสดงข้อมูลของสถานที่และโปรโมชั่นร้านค้าเป็นภาษาต่างๆ ณ บริเวณใกล้ที่รถจะจอดให้นักท่องเที่ยว
 • จัดระบบการเดินรถให้เป็นแบบ hop-on hop-off ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมีอิสระในการเที่ยวชมเมืองมากขึ้นและใช้เวลาในตัวเมืองได้นานยิ่งขึ้น กระจายรายได้สู่เมืองสู่ชุมชนอีกด้วย เมื่อขึ้นรถจะมีจิตอาสาเป็นผู้บรรยายความสำคัญของสถานที่ ตามจุดจอดต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริการนักท่องเที่ยว เมื่อถึงจุดจอด นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเที่ยวและทำกิจกรรมตาม 19 จุดจอดไฮไลท์สำคัญของเชียงใหม่ได้ โดยสามารถขึ้นรถคันถัดไปจะผ่านมารับส่งนักท่องเที่ยวทุกประมาณครึ่งชั่วโมง เพียงโชว์แฟสทิกเก็ตแก่เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นและลงได้ตลอดทั้งวันไม่จำกัดรอบ โดยรถจะเริ่มออกจากสถานี 08:45 น. เป็นเที่ยวแรก และ 16:45 น. เป็นคันสุดท้าย
 • โปรโมชั่นจุดจำหน่ายตั๋วและโปรโมชั่นรถมอม รับแขกบ้าน แขกเมือง ผุ้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการพื้นบ้านคืนเมืองครั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดย เป็นจิตอาสา เป็นผู้แนะนำบริการรถไฟฟ้ามอมเขียวชมเมือง หรือ เป็นจิตอาสา จำหน่ายตั๋ว หรือจุดขายตั๋วแฟซทิคเก็ต รถไฟฟ้ามอมเขียวชมเมือง
 • กระตุ้นให้เกิดสำนึกรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจการให้ความสำคัญในวัฒนธรรมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ อย่างเช่น โครงการมัคุเทศน์น้อยของโรงเรียนธรรมราชศึกษาในบริเวณวัดพระสิงค์ เป็นต้น และโครงการส่งเสริมชุมชนการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่จะตามมาต่อไป
 • นักท่องเที่ยวได้อะไรบ้าง

  ได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่อิ่มได้ใช้เวลาให้ช้าลงและรู้จักเชียงใหม่มากขึ้น
 • กับ 19 จุดไฮไลของเมืองเชียงใหม่
 • โดยมีอาสาสมัครค่อยแนะนำ
 • ขึ้นลงใน1วันโดยไม่จำกัดรอบ รอบแรกรถออก 8:45 น. รอบสุดท้ายรถออก16:45 น. ส่งถึงสถานี 17:35 น.
 • ได้สนับสนุนโครงการเพื่อสีเขียว
 • ได้ดูแลต้นไม้น้อยใหญ่
 • คืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
 • ได้ใช้รถไฟฟ้าช่วยลดมลภาวะในตัวเมืองเก่า
 • ลดมลภาวะทางอากาศ
 • ลดมลภาวะทางเสียง
 • รถขนาดเล็กและเบาลดการสั่นสะเทือนที่อาจจะมีต่อโบราณสถานในเมืองเก่า
 • ได้ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
 • ได้รับน้ำใจจากเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ยินดีที่จะมอบ โปรโมชั่นให้แก่นักท่องเทื่ยวที่จะมาใช้บริการรถมอม
 • สนับสนุนการให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก
 • การอนุรักษ์และรักษา ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม พื้นถิ่นให้ให้ฟื้นกลับคืนมา
 • ต่อยอดภูมิปัญญา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น
 • กระจายรายได้สู่ชุมชน


  ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

  บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

  ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

  payment