FaceTicket | Fast-Track to Destination

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า Ticket

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า

Soon จากราคาปกติ
190 บาท

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 190 65 310 160
28 กันยายน 63 180.5 61.75 294.5 155
29 กันยายน 63 180.5 61.75 294.5 155
30 กันยายน 63 180.5 61.75 294.5 155
1 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
2 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
3 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
4 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
5 ตุลาคม 63 176.7 60.45 290 155
6 ตุลาคม 63 176.7 60.45 290 155
7 ตุลาคม 63 174.8 60 290 155
8 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
9 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
10 ตุลาคม 63 188.1 64.35 306.9 158.4
11 ตุลาคม 63 188.1 64.35 306.9 158.4
12 ตุลาคม 63 172.9 60 290 155
13 ตุลาคม 63 171 60 290 155
14 ตุลาคม 63 171 60 290 155
15 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
16 ตุลาคม 63 187.72 64.22 306.28 158.08
17 ตุลาคม 63 184.3 63.05 300.7 155.2
18 ตุลาคม 63 184.3 63.05 300.7 155.2
19 ตุลาคม 63 170 60 290 155
20 ตุลาคม 63 170 60 290 155
21 ตุลาคม 63 170 60 290 155
22 ตุลาคม 63 188.1 64.35 306.9 158.4
23 ตุลาคม 63 188.1 64.35 306.9 158.4
24 ตุลาคม 63 178.6 61.1 291.4 155
25 ตุลาคม 63 174.8 60 290 155
26 ตุลาคม 63 170 60 290 155
นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment