FaceTicket | Fast-Track to Destination

จองคิวเข้าใช้บริการ

Chiang Mai Night Safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำรองสิทธ์ในการจองซื้อบัตร ชำระเงินที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเข้าใช้บริการ


เดินชมสัตว์ โซนจากัวร์เทรล (Jaguar Trail) สามารถ Walk in ชำระค่าเข้าชมที่หน้างานโดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์,
เด็กที่ความสูงมากกว่า 140 เซนติเมตร ลงทะเบียนบัตรผู้ใหญ่, เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 5399 9000

Website : chiangmainightsafari.com
Facebook : chiangmainightsafarifanclub
วัน วันที่ จำกัด จองแล้ว
ศุกร์ 27 พ.ย. 63 1500 250
เสาร์ 28 พ.ย. 63 1500 306
อาทิตย์ 29 พ.ย. 63 1500 127
จันทร์ 30 พ.ย. 63 1500 28
อังคาร 1 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 2 ธ.ค. 63 1500 0
พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 63 1500 0
ศุกร์ 4 ธ.ค. 63 1500 4
เสาร์ 5 ธ.ค. 63 1500 0
อาทิตย์ 6 ธ.ค. 63 1500 8
จันทร์ 7 ธ.ค. 63 1500 3
อังคาร 8 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 9 ธ.ค. 63 1500 4
พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 63 1500 9
ศุกร์ 11 ธ.ค. 63 1500 0
เสาร์ 12 ธ.ค. 63 1500 0
อาทิตย์ 13 ธ.ค. 63 1500 0
จันทร์ 14 ธ.ค. 63 1500 0
อังคาร 15 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 16 ธ.ค. 63 1500 0
พฤหัสบดี 17 ธ.ค. 63 1500 0
ศุกร์ 18 ธ.ค. 63 1500 0
เสาร์ 19 ธ.ค. 63 1500 0
อาทิตย์ 20 ธ.ค. 63 1500 0
จันทร์ 21 ธ.ค. 63 1500 0
อังคาร 22 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 23 ธ.ค. 63 1500 0
พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 63 1500 6
ศุกร์ 25 ธ.ค. 63 1500 0
เสาร์ 26 ธ.ค. 63 1500 0
อาทิตย์ 27 ธ.ค. 63 1500 0
จันทร์ 28 ธ.ค. 63 1500 7
อังคาร 29 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 30 ธ.ค. 63 1500 10
พฤหัสบดี 31 ธ.ค. 63 1500 0

Ratings & Review

10/10
@p.sarunruch

 

Travel Date : 29 October 2020
6/10
@jiroj9697

ชอบ : บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่

Travel Date : 5 November 2020
10/10
@just_cry

ชอบ : ทุกอย่าง

Travel Date : 4 November 2020
7/10
@tpoothanasap

ชอบ : นั่งรถชมสัตว์ ยีราฟ กวาง มาอย่างใกล้ชิด

Travel Date : 22 October 2020

payment