FaceTicket | Fast-Track to Destination

จองคิวเข้าใช้บริการ

Chiang Mai Night Safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำรองสิทธ์ในการจองซื้อบัตร ชำระเงินที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเข้าใช้บริการ


เดินชมสัตว์ โซนจากัวร์เทรล (Jaguar Trail) สามารถ Walk in ชำระค่าเข้าชมที่หน้างานโดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์,
เด็กที่ความสูงมากกว่า 140 เซนติเมตร ลงทะเบียนบัตรผู้ใหญ่, เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 5399 9000

Website : chiangmainightsafari.com
Facebook : chiangmainightsafarifanclub
วัน วันที่ จำกัด จองแล้ว
อาทิตย์ 29 พ.ย. 63 1500 303
จันทร์ 30 พ.ย. 63 1500 39
อังคาร 1 ธ.ค. 63 1500 25
พุธ 2 ธ.ค. 63 1500 22
พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 63 1500 13
ศุกร์ 4 ธ.ค. 63 1500 53
เสาร์ 5 ธ.ค. 63 1500 30
อาทิตย์ 6 ธ.ค. 63 1500 32
จันทร์ 7 ธ.ค. 63 1500 31
อังคาร 8 ธ.ค. 63 1500 18
พุธ 9 ธ.ค. 63 1500 24
พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 63 1500 41
ศุกร์ 11 ธ.ค. 63 1500 88
เสาร์ 12 ธ.ค. 63 1500 18
อาทิตย์ 13 ธ.ค. 63 1500 0
จันทร์ 14 ธ.ค. 63 1500 9
อังคาร 15 ธ.ค. 63 1500 0
พุธ 16 ธ.ค. 63 1500 0
พฤหัสบดี 17 ธ.ค. 63 1500 0
ศุกร์ 18 ธ.ค. 63 1500 3
เสาร์ 19 ธ.ค. 63 1500 5
อาทิตย์ 20 ธ.ค. 63 1500 0
จันทร์ 21 ธ.ค. 63 1500 12
อังคาร 22 ธ.ค. 63 1500 10
พุธ 23 ธ.ค. 63 1500 0
พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 63 1500 9
ศุกร์ 25 ธ.ค. 63 1500 0
เสาร์ 26 ธ.ค. 63 1500 12
อาทิตย์ 27 ธ.ค. 63 1500 12
จันทร์ 28 ธ.ค. 63 1500 7
อังคาร 29 ธ.ค. 63 1500 12
พุธ 30 ธ.ค. 63 1500 60
พฤหัสบดี 31 ธ.ค. 63 1500 6

Ratings & Review

9/10
@c3chutimonthongkham

ชอบ : การนั่งรถชมสัตว์

Travel Date : 23 November 2020
10/10
@garenagamer111

 

Travel Date : 20 November 2020
8/10
@taksaporn885

ชอบ : การนั่งชมสัตว์

Travel Date : 27 November 2020
10/10
@sri.mayuree

 

Travel Date : 25 November 2020

payment