FaceTicket | Fast-Track to Destination

จองคิวเข้าใช้บริการ

Chiang Mai Night Safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำรองสิทธ์ในการจองซื้อบัตร ชำระเงินที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเข้าใช้บริการ


เดินชมสัตว์ โซนจากัวร์เทรล (Jaguar Trail) สามารถ Walk in ชำระค่าเข้าชมที่หน้างานโดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์,
เด็กที่ความสูงมากกว่า 140 เซนติเมตร ลงทะเบียนบัตรผู้ใหญ่, เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 5399 9000

Website : chiangmainightsafari.com
Facebook : chiangmainightsafarifanclub
วัน วันที่ จำกัด จองแล้ว
เสาร์ 27 ก.พ. 64 900 378
อาทิตย์ 28 ก.พ. 64 900 60
จันทร์ 1 มี.ค. 64 900 0
อังคาร 2 มี.ค. 64 900 0
พุธ 3 มี.ค. 64 900 0
พฤหัสบดี 4 มี.ค. 64 900 0
ศุกร์ 5 มี.ค. 64 900 0
เสาร์ 6 มี.ค. 64 900 0
อาทิตย์ 7 มี.ค. 64 900 0
จันทร์ 8 มี.ค. 64 900 0
อังคาร 9 มี.ค. 64 900 0
พุธ 10 มี.ค. 64 900 0
พฤหัสบดี 11 มี.ค. 64 900 0
ศุกร์ 12 มี.ค. 64 900 0
เสาร์ 13 มี.ค. 64 900 0
อาทิตย์ 14 มี.ค. 64 900 0
จันทร์ 15 มี.ค. 64 900 0
อังคาร 16 มี.ค. 64 900 0
พุธ 17 มี.ค. 64 900 0
พฤหัสบดี 18 มี.ค. 64 900 0
ศุกร์ 19 มี.ค. 64 900 0
เสาร์ 20 มี.ค. 64 900 0
อาทิตย์ 21 มี.ค. 64 900 0
จันทร์ 22 มี.ค. 64 900 0
อังคาร 23 มี.ค. 64 900 0
พุธ 24 มี.ค. 64 900 0
พฤหัสบดี 25 มี.ค. 64 900 0
ศุกร์ 26 มี.ค. 64 900 0
เสาร์ 27 มี.ค. 64 900 0
อาทิตย์ 28 มี.ค. 64 900 0
จันทร์ 29 มี.ค. 64 900 0
อังคาร 30 มี.ค. 64 900 0
พุธ 31 มี.ค. 64 900 0
พฤหัสบดี 1 เม.ย. 64 900 0
ศุกร์ 2 เม.ย. 64 900 0
เสาร์ 3 เม.ย. 64 900 0
อาทิตย์ 4 เม.ย. 64 900 0
จันทร์ 5 เม.ย. 64 900 0
อังคาร 6 เม.ย. 64 900 0
พุธ 7 เม.ย. 64 900 0
พฤหัสบดี 8 เม.ย. 64 900 0
ศุกร์ 9 เม.ย. 64 900 0
เสาร์ 10 เม.ย. 64 900 0
อาทิตย์ 11 เม.ย. 64 900 0
จันทร์ 12 เม.ย. 64 900 0
อังคาร 13 เม.ย. 64 900 0
พุธ 14 เม.ย. 64 900 0
พฤหัสบดี 15 เม.ย. 64 900 0
ศุกร์ 16 เม.ย. 64 900 0
เสาร์ 17 เม.ย. 64 900 0
อาทิตย์ 18 เม.ย. 64 900 0
จันทร์ 19 เม.ย. 64 900 0
อังคาร 20 เม.ย. 64 900 0
พุธ 21 เม.ย. 64 900 0
พฤหัสบดี 22 เม.ย. 64 900 0
ศุกร์ 23 เม.ย. 64 900 0
เสาร์ 24 เม.ย. 64 900 0
อาทิตย์ 25 เม.ย. 64 900 0
จันทร์ 26 เม.ย. 64 900 0
อังคาร 27 เม.ย. 64 900 0
พุธ 28 เม.ย. 64 900 0
พฤหัสบดี 29 เม.ย. 64 900 0
ศุกร์ 30 เม.ย. 64 900 0

Ratings & Review


payment