FaceTicket | Fast-Track to Destination

จองคิวเข้าใช้บริการ

Chiang Mai Night Safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำรองสิทธ์ในการจองซื้อบัตร ชำระเงินที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเข้าใช้บริการ

เด็กที่ความสูงมากกว่า 140 เซนติเมตร ลงทะเบียนบัตรผู้ใหญ่, เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 5399 9000

Website : chiangmainightsafari.com
Facebook : chiangmainightsafarifanclub
วัน วันที่ จำกัด จองแล้ว
พุธ 22 ก.ย. 64 500 0
พฤหัสบดี 23 ก.ย. 64 500 0
ศุกร์ 24 ก.ย. 64 500 222
เสาร์ 25 ก.ย. 64 500 152
อาทิตย์ 26 ก.ย. 64 500 94

Ratings & Review

10/10
@so_car_u

ชอบ : การนั่งรถชมสัตว์ตอนกลางคืน

Travel Date : 20 March 2021
10/10
@raktoum.k

ชอบ : การบริการของเจ้าหน้าที่ และการจัดลำดับเวลาของกิจกรรมการต่างๆ

Travel Date : 6 March 2021
9/10
@kanokon.np

ชอบ : มีสัตว์ให้ชมหลากหลาย

Travel Date : 6 March 2021
10/10
@yollada10280

 

Travel Date : 25 March 2021

payment